eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

The Holy Bible, Easy Reading Version, in Nepali

Nepali Easy Reading Version

Language: [npi]नेपालीNepali
Title:The Holy Bible, Easy Reading Version, in NepaliNepali Easy Reading Version
Abbreviation:NPI2010ID: NEPWTC or npi2010
Copyright © 1999-2010 World Bible Translation Center
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnpi2010_html.zip
ePub 3npi2010.epub
Amazon Kindle .mobinpi2010.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenpi2010eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnpi2010_word.zip
Show formats for developers- - -

The Holy Bible, Easy Reading Version, in Nepali


हो, परमेश्वरले संसारलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनु भयो। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई दिनु भयो त्यस द्वारा उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोहीपनि नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ।

—John 3:16


The Holy Bible, Easy Reading Version, in Nepali

The Holy Bible, Easy Reading Version, in Nepali

Copyright © 1999-2010 World Bible Translation Center
Language: नेपाली
Language in English: Nepali
Dialect:


Translation by:
World Bible Translation Center


License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures: