eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

Peñoles Mixtec NT

Language: [mil]Mixtec, PeñolesMixtec, Peñoles
Title:Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uúPeñoles Mixtec NT
Abbreviation:milNTID: MILTBL or milNT
Copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmilNT_html.zip
ePub 3milNT.epub
Amazon Kindle .mobimilNT.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemil2002eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmilNT_word.zip
Show formats for developers- - -

New Testament in Mixtec, Peñoles (MX:mil:Mixtec, Peñoles)


Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní‑gá ñáyiu ñuyíú‑a. Te ɨɨⁿdìi‑ni Déhe‑gá ndécú, te ní tendaha ñàha‑gá ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá ñǎyiu, te vá cuǐta nihnú‑yu, chi nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.

—John 3:16


Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

New Testament in Mixtec, Peñoles (MX:mil:Mixtec, Peñoles)

Copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, Peñoles
Dialect (if applicable):
Language in English: Mixtec, Peñoles


Translation by:
Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mixteco, Peñoles [mil], Mexico

Copyright Information

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mixtec, Peñoles

2014-04-30