eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Kálaad Zɛmbî : Sɔ ̧ á Gúgwáan

Makaa NT

Language: [mcp]Makaa
Title:Kálaad Zɛmbî : Sɔ ̧ á GúgwáanMakaa NT
Abbreviation:mcpNTID: MCPWBT or mcp
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmcp_html.zip
ePub 3mcp.epub
Amazon Kindle .mobimcp.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemcp2014eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmcp_word.zip
Show formats for developers- - -

New Testament in Makaa


Nəcé, Zɛmbî nyə á cɛɛl buud ɔ shí ga nə mbíya yáág-yáág cɛɛlí, váál á nə́, nyə a yána Cʉ́gə́ lʉ́ Mwán dɛ́ nə́ muud yɛ̂sh mə búgʉla nyə yɛ́ bág bə kú yə, a yidag bə nə cʉg á kandʉgə kandʉgə.

—John 3:16