eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

Kutu NT

Language: [kdc]KutuKutu
Title:Lagano da Sambi kwa Wanhu WoseKutu NT
Abbreviation:KutuID: KDCPBT or kdc
Copyright © 2014 Pioneer Bible Translators
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkdc_html.zip
ePub 3kdc.epub
Amazon Kindle .mobikdc.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekdc2014eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkdc_word.zip
Show formats for developers- - -

The New Testament in Kutu


Avo, Mulungu kawanogela wanhu wa mwiisi mbaka kamulava Mwanage yeli yaiyeka, muladi munhu yoyose yonda yamtogole sekeyapotele lakini yawe na ugima wa mazuwa gose.

—John 3:16


Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

The New Testament in Kutu

Copyright © 2014 Pioneer Bible Translators

Language: Kutu

Language in English: Kutu
Translation by:
Pioneer Bible Translators
The Word For The World

The New Testament in Kutu

This translation, published by Pioneer Bible Translators and The Word for the World, was published in 2014.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact www.pioneerbible.org.

2015-03-17