eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

Minaifia NT

Language: [aak]AngaveAnkave
Title:Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨMinaifia NT
Abbreviation:ID: AAKWBT or aak
Copyright © 1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLaak_html.zip
ePub 3aak.epub
Amazon Kindle .mobiaak.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleaak1990eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLaak_word.zip
Show formats for developers- - -

The New Testament in the Ankave language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Angave long Niugini


Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ xwapɨ́ ayá wí nuyirɨ nánɨ xegɨ́ niaíwɨ́ siŋɨ́nɨŋɨ́ émiaoŋo nene nánɨ wɨ́rénapɨŋɨnigɨnɨ. Ámá xewaxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ manɨ́nɨpa nero dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ wɨ́rénapɨŋɨnigɨnɨ.

—John 3:16


Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

The New Testament in the Ankave language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Angave long Niugini

Copyright © 1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Angave
Dialect (if applicable):
Language in English: Ankave


Translation by:
Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Attribution-noncommercial-no derivatives. In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you don't change any of the text or punctuation of the Bible.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request. If you want to revise a translation, use a translation in an adaptation, or use a translation commercially, we will relay your request to the appropriate copyright owner.

Creative Commons License

If you have further questions about this web site or the Terms of Use, please contact us.

Tok Orait

Dispela Buk Baibel i kam wantaim tok orait na lo bilong Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license. Em i tok olsem yu ken givim kopi long narepela manmeri. Yu ken wokim kopi na givim long husat i laikim. Tasol, yu mas tok klia dispela samting i kam long http://tokplesbaibel.org. Yu no ken kisim mani na salim dispela. Yu mas givim nating. Na tu, yu no ken senisim Tok.

Ol piksa i kam wantim ol Baibel na narapela buk i stap long dispela sait i gat tok orait long usim wantaim dispela samting tasol. Sapos yu laik narapela tok orait, yu mas askim husat i papa bilong copyright long dispela ol piksa.

Sapos yu laik stretim samting i no orait long dispela tok orait, stretim tok, salim Buk Baibel, o tainim Tok bilong God long nupela tok ples, yu ken askim mipela.

Olgeta tok orait na lo long tok ples English i stap long http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.

Sapos yu gat askim long dispela, plis askim mipela.

2012-10-03